نگاهی به سریال تولیدی سازمان اوج در شبکه نمایش خانگی

آقازاده؛ تقابل خوب‌ها و بدها

در نگاه حامدعنقا همه چیز صفر و یکی است. در دنیای او آدمها دو دسته خوب ها و بدها تقسیم میشوند. مرزبندی عنقا این چنین است؛ آدم بدهای قصه ماشین و خانه آنچنانی دارند، مهمانی آنچنانی برگزار میکنند، اهل هنرند و قهوه مینوشند اما در آنطرف آدم خوب ها پرایدسوارند و در خانه سنتی زندگی میکنند و چای مینوشند. همه چیز مثل ماکت چیده شده و بازیگران مثل آدمک ها در این ماکت قرار گرفته اند. در این ماکت پر است از این اِلِمان های دِمُده که سنت و مدرنیته را در دو گروه خوب و بد جای داده است.

۲۳ مهر ۱۳۹۹